മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Asplenium aethiopicum (Burm. f.) Bech.

 
Aspleniaceae 13 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asplenium aethiopicum
Asplenium aethiopicum
Asplenium aethiopicum
Asplenium aethiopicum

Asplenium alatum Humb. & Bonpl. ex Willd.

 
Aspleniaceae 28 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asplenium alatum
Asplenium alatum
Asplenium alatum
Asplenium alatum

Asplenium auritum Sw.

 
Aspleniaceae 12 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asplenium auritum
Asplenium auritum
Asplenium auritum
Asplenium auritum

Asplenium blepharophorum Bertol.

 
Aspleniaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Asplenium blepharophorum
Asplenium blepharophorum
Asplenium blepharophorum
Asplenium blepharophorum

Asplenium castaneum Schltdl. & Cham.

 
Aspleniaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Asplenium castaneum

Asplenium cirrhatum Rich. ex Willd.

 
Aspleniaceae 11 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asplenium cirrhatum
Asplenium cirrhatum
Asplenium cirrhatum
Asplenium cirrhatum

Asplenium cuneatum Lam.

 
Aspleniaceae 11 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asplenium cuneatum
Asplenium cuneatum
Asplenium cuneatum
Asplenium cuneatum

Asplenium dissectum Sw.

 
Aspleniaceae 6 1 നിരീക്ഷണം
Asplenium dissectum
Asplenium dissectum
Asplenium dissectum
Asplenium dissectum

Asplenium feei Kunze ex Fée

 
Aspleniaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asplenium feei
Asplenium feei
Asplenium feei
Asplenium feei

Asplenium formosum Willd. LC

 
Aspleniaceae 12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asplenium formosum
Asplenium formosum
Asplenium formosum
Asplenium formosum

Asplenium holophlebium Baker

 
Aspleniaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Asplenium holophlebium
Asplenium holophlebium
Asplenium holophlebium
Asplenium holophlebium

Asplenium hostmannii Hieron.

 
Aspleniaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Asplenium hostmannii
Asplenium hostmannii
Asplenium hostmannii
Asplenium hostmannii

Asplenium juglandifolium Lam.

 
Aspleniaceae 15 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asplenium juglandifolium
Asplenium juglandifolium
Asplenium juglandifolium
Asplenium juglandifolium

Asplenium lividum Mett. ex Kuhn

 
Aspleniaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Asplenium lividum
Asplenium lividum
Asplenium lividum
Asplenium lividum
Asplenium macilentum
Asplenium macilentum

Asplenium maxonii Lellinger

 
Aspleniaceae 10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asplenium maxonii
Asplenium maxonii
Asplenium maxonii
Asplenium maxonii

Asplenium pteropus Kaulf.

 
Aspleniaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asplenium pteropus
Asplenium pteropus
Asplenium pteropus
Asplenium pteropus

Asplenium pumilum Sw.

 
Aspleniaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asplenium pumilum
Asplenium pumilum

Asplenium resiliens Kunze

 
Aspleniaceae 9 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asplenium resiliens
Asplenium resiliens
Asplenium resiliens
Asplenium resiliens

Asplenium riparium Liebm.

 
Aspleniaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asplenium riparium
Asplenium riparium
Asplenium riparium
Asplenium riparium

Asplenium salicifolium L.

 
Aspleniaceae 6 1 നിരീക്ഷണം
Asplenium salicifolium
Asplenium salicifolium
Asplenium salicifolium
Asplenium salicifolium

Asplenium serra Langsd. & Fisch.

 
Aspleniaceae 10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asplenium serra
Asplenium serra
Asplenium serra
Asplenium serra

Asplenium serratum L.

 
Aspleniaceae 34 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asplenium serratum
Asplenium serratum
Asplenium serratum
Asplenium serratum

Asplenium sessilifolium Desv.

 
Aspleniaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Asplenium sessilifolium

Asplenium theciferum (Kunth) Mett.

 
Aspleniaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Asplenium theciferum
Asplenium theciferum
Asplenium theciferum