മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bastardia viscosa (L.) Kunth

 
Malvaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Bastardia viscosa