മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bejaria aestuans Mutis ex L. LC

 
Ericaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Bejaria aestuans
Bejaria aestuans
Bejaria aestuans