മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bignonia hyacinthina (Standl.) L.G. Lohmann

 
Bignoniaceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignonia hyacinthina
Bignonia hyacinthina
Bignonia hyacinthina
Bignonia hyacinthina

Bignonia neoheterophylla L.G. Lohmann

 
Bignoniaceae 33 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignonia neoheterophylla
Bignonia neoheterophylla
Bignonia neoheterophylla
Bignonia neoheterophylla