മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bomarea costaricensis Kraenzl.

 
Alstroemeriaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bomarea costaricensis
Bomarea costaricensis
Bomarea costaricensis
Bomarea costaricensis

Bomarea edulis (Tussac) Herb.

 
Alstroemeriaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bomarea edulis
Bomarea edulis
Bomarea edulis
Bomarea edulis

Bomarea hirsuta (Kunth) Herb.

 
Alstroemeriaceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bomarea hirsuta
Bomarea hirsuta
Bomarea hirsuta
Bomarea hirsuta

Bomarea obovata Herb.

 
Alstroemeriaceae 35 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bomarea obovata
Bomarea obovata
Bomarea obovata
Bomarea obovata