മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bouteloua aristidoides (Kunth) Griseb.

 
Poaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Bouteloua aristidoides
Bouteloua aristidoides

Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr.

 
Poaceae 103 97 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bouteloua curtipendula
Bouteloua curtipendula
Bouteloua curtipendula
Bouteloua curtipendula

Bouteloua disticha (Kunth) Benth.

 
Poaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Bouteloua disticha
Bouteloua disticha
Bouteloua disticha