മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bursera grandifolia (Schltdl.) Engl. LC

 
Burseraceae 24 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bursera grandifolia
Bursera grandifolia
Bursera grandifolia
Bursera grandifolia

Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. LC

 
Burseraceae 24 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bursera graveolens
Bursera graveolens
Bursera graveolens
Bursera graveolens

Bursera simaruba (L.) Sarg. LC

ബർസെറ സിമാരുബ
Burseraceae 354 200 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bursera simaruba
Bursera simaruba
Bursera simaruba
Bursera simaruba

Bursera tomentosa (Jacq.) Triana & Planch. LC

 
Burseraceae 39 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bursera tomentosa
Bursera tomentosa
Bursera tomentosa
Bursera tomentosa