മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Callichlamys latifolia (Rich.) K. Schum.

 
Bignoniaceae 30 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callichlamys latifolia
Callichlamys latifolia
Callichlamys latifolia
Callichlamys latifolia