മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Callitriche heterophylla Pursh LC

 
Plantaginaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callitriche heterophylla
Callitriche heterophylla
Callitriche heterophylla

Callitriche terrestris Raf. LC

 
Plantaginaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callitriche terrestris
Callitriche terrestris
Callitriche terrestris