മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Carludovica palmata Ruiz & Pav. LC

 
Cyclanthaceae 136 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carludovica palmata
Carludovica palmata
Carludovica palmata
Carludovica palmata

Carludovica rotundifolia H. Wendl. ex Hook. f.

 
Cyclanthaceae 21 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carludovica rotundifolia
Carludovica rotundifolia
Carludovica rotundifolia
Carludovica rotundifolia

Carludovica sulcata Hammel

 
Cyclanthaceae 28 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carludovica sulcata
Carludovica sulcata
Carludovica sulcata
Carludovica sulcata