മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cheilanthes bonariensis (Willd.) Proctor

 
Pteridaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cheilanthes bonariensis
Cheilanthes bonariensis
Cheilanthes bonariensis
Cheilanthes bonariensis

Cheilanthes eatonii Baker

 
Pteridaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cheilanthes eatonii
Cheilanthes eatonii