മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Chimaphila maculata (L.) Pursh

 
Ericaceae 649 581 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chimaphila maculata
Chimaphila maculata
Chimaphila maculata
Chimaphila maculata