മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Chiococca alba (L.) Hitchc. LC

 
Rubiaceae 97 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chiococca alba
Chiococca alba
Chiococca alba
Chiococca alba

Chiococca belizensis Lundell LC

 
Rubiaceae 13 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chiococca belizensis
Chiococca belizensis
Chiococca belizensis
Chiococca belizensis

Chiococca pachyphylla Wernham LC

 
Rubiaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Chiococca pachyphylla
Chiococca pachyphylla
Chiococca pachyphylla

Chiococca semipilosa Standl. & Steyerm.

 
Rubiaceae 10 1 നിരീക്ഷണം
Chiococca semipilosa
Chiococca semipilosa
Chiococca semipilosa
Chiococca semipilosa