മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cipura campanulata Ravenna

 
Icacinaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Cipura campanulata
Cipura campanulata
Cipura campanulata
Cipura campanulata

Cipura paludosa Aubl.

 
Icacinaceae 16 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cipura paludosa
Cipura paludosa
Cipura paludosa
Cipura paludosa