മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Clematis grossa Benth.

 
Ranunculaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clematis grossa
Clematis grossa
Clematis grossa
Clematis grossa

Clematis guadeloupae Pers.

 
Ranunculaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Clematis guadeloupae
Clematis guadeloupae
Clematis guadeloupae