മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Commelina diffusa Burm. f. LC

 
Commelinaceae 190 80 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelina diffusa
Commelina diffusa
Commelina diffusa
Commelina diffusa

Commelina erecta L. LC

 
Commelinaceae 1,031 889 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelina erecta
Commelina erecta
Commelina erecta
Commelina erecta

Commelina obliqua Vahl

 
Commelinaceae 11 1 നിരീക്ഷണം
Commelina obliqua
Commelina obliqua
Commelina obliqua
Commelina obliqua

Commelina rufipes Seub.

 
Commelinaceae 14 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelina rufipes
Commelina rufipes
Commelina rufipes
Commelina rufipes