മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Coussarea caroliana Standl. LC

 
Rubiaceae 15 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coussarea caroliana
Coussarea caroliana
Coussarea caroliana
Coussarea caroliana

Coussarea impetiolaris Donn. Sm. LC

 
Rubiaceae 25 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coussarea impetiolaris
Coussarea impetiolaris
Coussarea impetiolaris
Coussarea impetiolaris

Coussarea talamancana Standl. LC

 
Rubiaceae 19 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coussarea talamancana
Coussarea talamancana
Coussarea talamancana
Coussarea talamancana