മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Croton argenteus L.

 
Euphorbiaceae 20 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Croton argenteus
Croton argenteus
Croton argenteus
Croton argenteus

Croton billbergianus Müll. Arg. LC

 
Euphorbiaceae 31 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Croton billbergianus
Croton billbergianus
Croton billbergianus
Croton billbergianus

Croton brevipes Pax LC

 
Euphorbiaceae 14 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Croton brevipes
Croton brevipes
Croton brevipes
Croton brevipes

Croton ciliatoglandulifer Ortega

 
Euphorbiaceae 16 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Croton ciliatoglandulifer
Croton ciliatoglandulifer
Croton ciliatoglandulifer
Croton ciliatoglandulifer

Croton cortesianus Kunth LC

 
Euphorbiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Croton cortesianus

Croton draco Schltdl. & Cham. LC

 
Euphorbiaceae 21 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Croton draco
Croton draco
Croton draco
Croton draco

Croton glandulosus L.

 
Euphorbiaceae 50 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Croton glandulosus
Croton glandulosus
Croton glandulosus
Croton glandulosus

Croton guatemalensis Lotsy

 
Euphorbiaceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Croton guatemalensis
Croton guatemalensis
Croton guatemalensis
Croton guatemalensis

Croton hirtus L'Hér.

 
Euphorbiaceae 49 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Croton hirtus
Croton hirtus
Croton hirtus
Croton hirtus

Croton jutiapensis Croizat

 
Euphorbiaceae 14 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Croton jutiapensis
Croton jutiapensis
Croton jutiapensis
Croton jutiapensis

Croton megistocarpus J.Á. González & Poveda LC

 
Euphorbiaceae 13 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Croton megistocarpus
Croton megistocarpus
Croton megistocarpus
Croton megistocarpus

Croton niveus Jacq. LC

 
Euphorbiaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Croton niveus
Croton niveus
Croton niveus
Croton niveus

Croton punctatus Jacq.

 
Euphorbiaceae 14 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Croton punctatus
Croton punctatus
Croton punctatus
Croton punctatus

Croton schiedeanus Schltdl. LC

 
Euphorbiaceae 30 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Croton schiedeanus
Croton schiedeanus
Croton schiedeanus
Croton schiedeanus

Croton smithianus Croizat LC

 
Euphorbiaceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Croton smithianus
Croton smithianus
Croton smithianus
Croton smithianus

Croton tenuicaudatus Lundell

 
Euphorbiaceae 17 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Croton tenuicaudatus
Croton tenuicaudatus
Croton tenuicaudatus
Croton tenuicaudatus

Croton trinitatis Millsp.

 
Euphorbiaceae 30 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Croton trinitatis
Croton trinitatis
Croton trinitatis
Croton trinitatis