മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Dendropanax alberti-smithii
Dendropanax alberti-smithii

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch.

 
Araliaceae 110 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dendropanax arboreus
Dendropanax arboreus
Dendropanax arboreus
Dendropanax arboreus
Dendropanax caucanus
Dendropanax caucanus
Dendropanax caucanus
Dendropanax caucanus

Dendropanax gonatopodus (Donn. Sm.) A.C. Sm. LC

 
Araliaceae 14 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dendropanax gonatopodus
Dendropanax gonatopodus
Dendropanax gonatopodus
Dendropanax gonatopodus

Dendropanax querceti Donn. Sm. LC

 
Araliaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Dendropanax querceti
Dendropanax querceti
Dendropanax querceti
Dendropanax querceti