മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Dinema polybulbon (Sw.) Lindl.

 
Orchidaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dinema polybulbon
Dinema polybulbon
Dinema polybulbon
Dinema polybulbon