മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Dolichandra unguis-cati (L.) L.G. Lohmann

 
Bignoniaceae 12 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dolichandra unguis-cati
Dolichandra unguis-cati
Dolichandra unguis-cati
Dolichandra unguis-cati