മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Elaeagia karstenii Standl. LC

 
Rubiaceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Elaeagia karstenii
Elaeagia karstenii
Elaeagia karstenii
Elaeagia karstenii