മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Elaphoglossum brenesii Mickel

 
Dryopteridaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Elaphoglossum brenesii
Elaphoglossum brenesii
Elaphoglossum brenesii
Elaphoglossum brenesii

Elaphoglossum crinitum (L.) Christ

 
Dryopteridaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Elaphoglossum crinitum
Elaphoglossum crinitum
Elaphoglossum crinitum
Elaphoglossum crinitum

Elaphoglossum glabellum J. Sm.

 
Dryopteridaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Elaphoglossum glabellum
Elaphoglossum glabellum
Elaphoglossum glabellum
Elaphoglossum glabellum

Elaphoglossum herminieri (Bory & Fée) T. Moore

 
Dryopteridaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Elaphoglossum herminieri
Elaphoglossum herminieri
Elaphoglossum herminieri

Elaphoglossum heterochroum Mickel

 
Dryopteridaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Elaphoglossum heterochroum
Elaphoglossum heterochroum
Elaphoglossum heterochroum
Elaphoglossum heterochroum

Elaphoglossum lanceiforme Mickel

 
Dryopteridaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Elaphoglossum lanceiforme
Elaphoglossum lanceiforme
Elaphoglossum lanceiforme
Elaphoglossum lanceiforme

Elaphoglossum longicrure Christ

 
Dryopteridaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Elaphoglossum longicrure
Elaphoglossum longicrure
Elaphoglossum longicrure
Elaphoglossum longicrure

Elaphoglossum moranii Mickel

 
Dryopteridaceae 15 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Elaphoglossum moranii
Elaphoglossum moranii
Elaphoglossum moranii
Elaphoglossum moranii

Elaphoglossum peltatum (Sw.) Urb.

 
Dryopteridaceae 23 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Elaphoglossum peltatum
Elaphoglossum peltatum
Elaphoglossum peltatum
Elaphoglossum peltatum

Elaphoglossum succubus Mickel

 
Dryopteridaceae 13 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Elaphoglossum succubus
Elaphoglossum succubus
Elaphoglossum succubus
Elaphoglossum succubus

Elaphoglossum tonduzii Christ

 
Dryopteridaceae 14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Elaphoglossum tonduzii
Elaphoglossum tonduzii
Elaphoglossum tonduzii
Elaphoglossum tonduzii