മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Encyclia cordigera (Kunth) Dressler

 
Orchidaceae 23 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Encyclia cordigera
Encyclia cordigera
Encyclia cordigera
Encyclia cordigera