മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Eustachys petraea (Sw.) Desv.

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eustachys petraea
Eustachys petraea