മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ferdinandusa panamensis Standl. & L.O. Williams LC

 
Rubiaceae 29 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ferdinandusa panamensis
Ferdinandusa panamensis
Ferdinandusa panamensis
Ferdinandusa panamensis