മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Floscopa glabrata (Kunth) Hassk.

 
Commelinaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Floscopa glabrata
Floscopa glabrata
Floscopa glabrata
Floscopa glabrata

Floscopa robusta (Seub.) C.B. Clarke

 
Commelinaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Floscopa robusta
Floscopa robusta
Floscopa robusta
Floscopa robusta