മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Govenia quadriplicata Rchb. f.

 
Orchidaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Govenia quadriplicata
Govenia quadriplicata
Govenia quadriplicata
Govenia quadriplicata

Govenia superba (Lex.) Lindl.

 
Orchidaceae 11 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Govenia superba
Govenia superba
Govenia superba
Govenia superba