മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Heliocarpus americanus L. LC

 
Malvaceae 16 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Heliocarpus americanus
Heliocarpus americanus
Heliocarpus americanus
Heliocarpus americanus

Heliocarpus appendiculatus Turcz. LC

 
Malvaceae 52 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Heliocarpus appendiculatus
Heliocarpus appendiculatus
Heliocarpus appendiculatus
Heliocarpus appendiculatus