മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Herissantia crispa (L.) Brizicky

 
Malvaceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Herissantia crispa
Herissantia crispa
Herissantia crispa
Herissantia crispa