മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Herpetacanthus panamensis Leonard

 
Acanthaceae 14 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Herpetacanthus panamensis
Herpetacanthus panamensis
Herpetacanthus panamensis
Herpetacanthus panamensis