മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hibiscus phoeniceus Jacq.

 
Malvaceae 10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus phoeniceus
Hibiscus phoeniceus
Hibiscus phoeniceus
Hibiscus phoeniceus

Hibiscus poeppigii (Spreng.) Garcke

 
Malvaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus poeppigii
Hibiscus poeppigii

Hibiscus striatus Cav.

 
Malvaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus striatus
Hibiscus striatus
Hibiscus striatus
Hibiscus striatus