മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hieracium fendleri Sch. Bip.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium fendleri