മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hippomane mancinella L. LC

മഞ്ചിനീൽ
Euphorbiaceae 99 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hippomane mancinella
Hippomane mancinella
Hippomane mancinella
Hippomane mancinella