മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hoffmannia asclepiadea Standl.

 
Rubiaceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hoffmannia asclepiadea
Hoffmannia asclepiadea
Hoffmannia asclepiadea
Hoffmannia asclepiadea

Hoffmannia discolor (Lem.) Hemsl.

 
Rubiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Hoffmannia discolor

Hoffmannia dotae Standl.

 
Rubiaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hoffmannia dotae
Hoffmannia dotae
Hoffmannia dotae
Hoffmannia dotae

Hoffmannia liesneriana L.O. Williams

 
Rubiaceae 30 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hoffmannia liesneriana
Hoffmannia liesneriana
Hoffmannia liesneriana
Hoffmannia liesneriana

Hoffmannia longipetiolata Pol.

 
Rubiaceae 14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hoffmannia longipetiolata
Hoffmannia longipetiolata
Hoffmannia longipetiolata
Hoffmannia longipetiolata

Hoffmannia pittieri Standl.

 
Rubiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Hoffmannia pittieri

Hoffmannia pustulata Dwyer

 
Rubiaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Hoffmannia pustulata
Hoffmannia pustulata

Hoffmannia viridis Rusby

 
Rubiaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Hoffmannia viridis
Hoffmannia viridis
Hoffmannia viridis
Hoffmannia viridis