മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hybanthus denticulatus H.E. Ballard LC

 
Violaceae 12 1 നിരീക്ഷണം
Hybanthus denticulatus
Hybanthus denticulatus
Hybanthus denticulatus
Hybanthus denticulatus

Hybanthus guanacastensis Standl.

 
Violaceae 15 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hybanthus guanacastensis
Hybanthus guanacastensis
Hybanthus guanacastensis
Hybanthus guanacastensis

Hybanthus yucatanensis Millsp. LC

 
Violaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Hybanthus yucatanensis
Hybanthus yucatanensis
Hybanthus yucatanensis