മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ilex guianensis (Aubl.) Kuntze LC

 
Aquifoliaceae 17 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex guianensis
Ilex guianensis
Ilex guianensis
Ilex guianensis

Ilex lamprophylla Standl. LC

 
Aquifoliaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Ilex lamprophylla
Ilex lamprophylla
Ilex lamprophylla
Ilex lamprophylla

Ilex maxima W.J. Hahn LC

 
Aquifoliaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Ilex maxima
Ilex maxima
Ilex maxima
Ilex maxima

Ilex skutchii Edwin ex T.R. Dudley & W.J. Hahn LC

 
Aquifoliaceae 76 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex skutchii
Ilex skutchii
Ilex skutchii
Ilex skutchii

Ilex vomitoria Aiton LC

 
Aquifoliaceae 463 390 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex vomitoria
Ilex vomitoria
Ilex vomitoria
Ilex vomitoria