മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Isertia haenkeana DC.

 
Rubiaceae 21 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Isertia haenkeana
Isertia haenkeana
Isertia haenkeana
Isertia haenkeana