മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Isochilus carnosiflorus Lindl.

 
Orchidaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Isochilus carnosiflorus
Isochilus carnosiflorus
Isochilus carnosiflorus

Isochilus linearis (Jacq.) R. Br.

 
Orchidaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Isochilus linearis