മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Justicia aurea Schltdl.

 
Acanthaceae 84 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Justicia aurea
Justicia aurea
Justicia aurea
Justicia aurea

Justicia brandegeeana Wassh. & L.B. Sm.

 
Acanthaceae 92 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Justicia brandegeeana
Justicia brandegeeana
Justicia brandegeeana
Justicia brandegeeana

Justicia brenesii (Leonard) D.N. Gibson

 
Acanthaceae 16 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Justicia brenesii
Justicia brenesii
Justicia brenesii
Justicia brenesii

Justicia carthagenensis Jacq.

 
Acanthaceae 25 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Justicia carthagenensis
Justicia carthagenensis
Justicia carthagenensis
Justicia carthagenensis

Justicia comata (L.) Lam.

 
Acanthaceae 23 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Justicia comata
Justicia comata
Justicia comata
Justicia comata

Justicia macrantha Benth.

 
Acanthaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Justicia macrantha
Justicia macrantha
Justicia macrantha

Justicia metallica Lindau

 
Acanthaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Justicia metallica
Justicia metallica
Justicia metallica
Justicia metallica

Justicia oerstedii Leonard

 
Acanthaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Justicia oerstedii
Justicia oerstedii
Justicia oerstedii
Justicia oerstedii

Justicia pectoralis Jacq.

 
Acanthaceae 31 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Justicia pectoralis
Justicia pectoralis
Justicia pectoralis
Justicia pectoralis

Justicia refractifolia (Kuntze) Leonard

 
Acanthaceae 36 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Justicia refractifolia
Justicia refractifolia
Justicia refractifolia
Justicia refractifolia

Justicia sarapiquensis McDade

 
Acanthaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Justicia sarapiquensis
Justicia sarapiquensis
Justicia sarapiquensis
Justicia sarapiquensis

Justicia secunda Vahl

 
Acanthaceae 128 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Justicia secunda
Justicia secunda
Justicia secunda
Justicia secunda

Justicia sessilis Jacq.

 
Acanthaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Justicia sessilis
Justicia sessilis

Justicia spicigera Schltdl.

 
Acanthaceae 132 101 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Justicia spicigera
Justicia spicigera
Justicia spicigera
Justicia spicigera

Justicia trichotoma (Kuntze) Leonard

 
Acanthaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Justicia trichotoma
Justicia trichotoma
Justicia trichotoma
Justicia trichotoma

Justicia valerii Leonard

 
Acanthaceae 12 1 നിരീക്ഷണം
Justicia valerii
Justicia valerii
Justicia valerii
Justicia valerii