മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Leochilus labiatus (Sw.) Kuntze

 
Orchidaceae 25 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leochilus labiatus
Leochilus labiatus
Leochilus labiatus
Leochilus labiatus