മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Leretia cordata Vell. LC

 
Icacinaceae 14 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leretia cordata
Leretia cordata
Leretia cordata
Leretia cordata