മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Lindackeria laurina C. Presl LC

 
Achariaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Lindackeria laurina