മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Louteridium costaricense Radlk. & Donn. Sm.

 
Acanthaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Louteridium costaricense
Louteridium costaricense
Louteridium costaricense
Louteridium costaricense