മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Lycaste aromatica (Graham) Lindl.

 
Orchidaceae 11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycaste aromatica
Lycaste aromatica
Lycaste aromatica
Lycaste aromatica

Lycaste bradeorum Schltr.

 
Orchidaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycaste bradeorum
Lycaste bradeorum
Lycaste bradeorum

Lycaste cruenta (Lindl.) Lindl.

 
Orchidaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycaste cruenta
Lycaste cruenta
Lycaste cruenta