മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Malachra alceifolia Jacq.

 
Malvaceae 42 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malachra alceifolia
Malachra alceifolia
Malachra alceifolia
Malachra alceifolia

Malachra capitata (L.) L.

 
Malvaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malachra capitata
Malachra capitata
Malachra capitata
Malachra capitata

Malachra fasciata Jacq.

 
Malvaceae 17 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malachra fasciata
Malachra fasciata
Malachra fasciata
Malachra fasciata

Malachra radiata (L.) L.

 
Malvaceae 6 1 നിരീക്ഷണം
Malachra radiata
Malachra radiata
Malachra radiata
Malachra radiata