മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Mandevilla hirsuta (Rich.) K. Schum.

 
Apocynaceae 47 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mandevilla hirsuta
Mandevilla hirsuta
Mandevilla hirsuta
Mandevilla hirsuta

Mandevilla subsagittata (Ruiz & Pav.) Woodson

 
Apocynaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mandevilla subsagittata
Mandevilla subsagittata
Mandevilla subsagittata
Mandevilla subsagittata
Mandevilla veraguasensis
Mandevilla veraguasensis
Mandevilla veraguasensis
Mandevilla veraguasensis

Mandevilla villosa (Miers) Woodson

 
Apocynaceae 8 1 നിരീക്ഷണം
Mandevilla villosa
Mandevilla villosa
Mandevilla villosa
Mandevilla villosa