മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Marcgraviastrum subsessile (Benth.) Bedell

 
Marcgraviaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Marcgraviastrum subsessile
Marcgraviastrum subsessile
Marcgraviastrum subsessile
Marcgraviastrum subsessile