മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Martinella obovata (Kunth) Bureau & K. Schum.

 
Bignoniaceae 20 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Martinella obovata
Martinella obovata
Martinella obovata
Martinella obovata