മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Mendoncia brenesii Standl. & Leonard

 
Acanthaceae 14 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mendoncia brenesii
Mendoncia brenesii
Mendoncia brenesii
Mendoncia brenesii

Mendoncia costaricana Oerst.

 
Acanthaceae 14 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mendoncia costaricana
Mendoncia costaricana
Mendoncia costaricana
Mendoncia costaricana

Mendoncia retusa Turrill

 
Acanthaceae 41 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mendoncia retusa
Mendoncia retusa
Mendoncia retusa
Mendoncia retusa

Mendoncia tonduzii Turrill

 
Acanthaceae 16 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mendoncia tonduzii
Mendoncia tonduzii
Mendoncia tonduzii
Mendoncia tonduzii